การลงทุนกบัfloor vrบริษทัผผู้ลิตวีดีโอVRและประสบการณ์VR


2017/12/15

เรียน ทุกท่าน

 

บริษทั ฟรีพลสั จากดั
ประธานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายเคนทาโร่ สุดะ
ช่องทางติดต่อ
:นายมาซายะ คาคิอุจิ หวั หนา้ ฝ่ายสนบั สนนุ การทางานของกรรมการผ้จู ดั การใหญ่
 

การลงทุนกบัfloor vrบริษทัผผู้ลิตวีดีโอVRและประสบการณ์VR


จากดั ซ่ึงดาเนินธุรกิจดา้ นการท่องเที่ยวญ่ีปุ่น (สานกั งานใหญ่ : เขตคิตะ เมืองโอซากา้ บริษทั ประธานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : นายเคนทาโร่ สุดะ ยอ่วา่ บริษทัของเรา”) และกลุ่มบริษทั floor vr (สานกั งานใหญ่ : เขตคิตะ เมืองโอซากา้ ตวั แทนบริษทั : นายมาซาชิ ไดต้ กลงร่วมกนั ท่ีจะร่วมหุ้นส่วนกนั เพ่ือการผลิตและจาหน่ายประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ใชเ้ทคโนโลยี จึงขอแจง้ เรื่องให้ทราบ นอกจากน้ี หลงั จาก floor vr บริษทั ของเรามีแผนจะเสริมสร้างหุ้นส่วนให้เขม้ แขง็ ยงิ่ ข้ึนดว้ ยการลงทุนจากบริษทั ของเรา มายาซากิ ยอ่ วา่ floor vr”) VR กลายเป็นบริษทั จากดั แลว้


ใจความ


1.เหตุผลและความเป็ นมา

ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้ VR (Virtual Reality) เทคโนโลยทีี่สามารถสมัผสั ประสบการณ์ราวกบัโลกเสมือนจริงเป็นที่จบั ตามองอยใู่ นขณะน้ี ด้วย VR แวน่ ที่ใช้ในการชมวีดีโอและเสียงประกอบซึ่งสร้างข้ึนดว้ยคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริงได้ มีการคาดการณ์ว่าขนาดของตลาด VR จะขยายขนาดข้ึน วา่ กนัว่ามนจะขยายไปจนถึง ั 9,510,000 ดอลล่าสหรัฐในปี 2025 และในจา นวนน้นั ตลาด VR
จะครองธุรกิจบนั เทิงถึง 75% (*1)

บริษัทของเราซ่ึงเขา้สู่ธุรกิจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นต้งัแต่เดือนตุลาคม ปี 2010 ไดร้ับบริการนกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นจากบริษทัคู่คา้ 550 บริษัท จาก 31 ประเทศในระยะเวลาประมาณ 7 ปีน้ี จา นวนนกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มข้ึนจากการผอ่ นผนัวีซ่าญี่ปุ่นและจา นวนเที่ยวบินที่เพิ่มข้ึน ทา ให้จา นวนนกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่ นซึ่ งบริษัทของเรารับบริการก็เพิ่มจา นวนมากข้ึน ในอีกด้าน ยังคงมีสถานการณ์ที่มีผคู้นที่ยงัไม่เคยมาเยอืนญี่ปุ่นอยมู่ ากมายบนโลก และมีผู้ที่จ าเป็นต้องตัดใจ เนื่องจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจหรือเวลา นอกจากน้ี ก็ยงัมีกรณีที่ว่า แมว้า่ กา ลงัพิจารณาการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่
แต่ดว้ยเพียงขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต หรือ SNS ยงัไม่เพียงพอที่จะทา ให้นึกภาพไดช้ดัเจน และยงัไม่สื่อถืงขอ้มูลของสถานที่ท่องเที่ยวอนั น่าหลงใหลอีกดว้ย

ดว้ยเหตุน้ี ดว้ยการร่วมมือของ floor vr กบั บริษทัของเราที่มีเครือข่ายกบั บริษทั ท่องเที่ยวของต่างประเทศและองคค์วามรู้ดา้นการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ท าให้การขยายผลสู่การวางแผน การผลิต และการจา หน่ายการท่องเที่ยวแบบ VR อยา่ งครบวงจรเป็นความจริงข้ึนมาได้ หลงัจากการร่วมเป็นหุ้นส่วนกนัก็จะผลิตการท่องเที่ยวแบบ VR ซึ่งใช้เทคโนโลยีVR ที่สามารถสมัผสั ประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งของญี่ปุ่ นแบบเสมือนจริง
 

ในภายภาคหน้า บริษทัของเราจะรับบริการนกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นต่อไป พร้อมกบั สร้างสภาพแวดลอ้ มให้ผซู้่ึงไม่เคยมาเยอืนญี่ปุ่นก็สามารถสมัผสั ประสบการณ์ได้ และช่วยใหก้ารสนบั สนุนการพฒั นาประเทศญี่ปุ่นให้เป็นประเทศท่องเที่ยว


(*1)จากการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ แอสเซตส์ แมเนจเมนท์

2. ขอ้ มูลกลุ่มบริษทั floor vr
ช่ือบริษทั :กลุ่มบริษทั floor vr http://floorvr.jp/
วนัท่ีก่อต้งั :26สงิหาคม2016
ตวั แทนบริษทั :นายมาซาชิ มายาซากิ
ที่อยู่ :ช้นั 2 อาคาร HARU 19-6 1-โจเมะ ฮงโจฮิกาชิ เขตคิตะ เมืองโอซากา
รายละเอียดธุรกิจ :การผลิต VR ประสบการณ์เคร่ืองเล่น VR การผลิตวีดีโอ 360 องศาแบบครบวงจร

3.ขอ้ มูลบริษทั ฟรีพลสั จากดั
ช่ือบริษทั :บริษทั ฟรีพลสั จากดั (ชื่อภาษาองั กฤษ:FREEPLUS Inc.)https://www.freeplus.co.jp/
วนัที่ก่อต้งั :วนัท่ี8มิถุนายน2550
ทุนจดทะเบียน :115,009,440 เยน(รวมเงินทุนสารอง)
ตวั แทน :ประธานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายเคนทาโร่ สุดะ
ท่ีอยู่ :ช้นั 29 อาคารแกรนฟรอนทโ์ อซากาทาวเวอร์ 4-20 โอฟกุ ะโจ เขตคิตะ เมืองโอซากา้
รายละเอียดธุรกิจ:ธุรกิจเก่ียวกบั การท่องเท่ียวญี่ปุ่น

4.ช่องทางติดต่อสาหรับกรณีน้ี

ฝ่ายสนบั สนนุ การทางานของกรรมการผ้จู ดั การใหญ่ บริษทั จากดั ฟรีพลสั E-mail: info@freeplus.co.jp

 

จบ