นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

FREEPLUS Inc. การจัดการข้อมูลส่วนตัว

บริษัท FREEPLUS Co.,Ltd. มีนโยบายคือ “การมอบความทรงจำที่ดีที่สุดแด่ลูกค้าคนพิเศษที่สุดทั่วโลก โดยพนักงานที่ดีที่สุดระดับโลก” โดยดำเนินการผ่านกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกิจการ SEO ของบริษัท ภายใต้นโยบายบริษัท เรายังคำนึงถึงการควบคุมจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อการรับผิดชอบต่อสังคม และขอประกาศว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะกระทำขึ้นอย่างจริงจัง โดยการกำหนดนโยบายให้เป็นมาตรฐาน ให้พนักงานกระทำตามอย่างเคร่งครัด

 1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  ทางบริษัทจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูล การมีหรือไม่ตัวแทน รวมถึงวิธีการติดต่อสอบถาม นอกจากนั้นการนำไปใช้นั้น จะกระทำการเฉพาะภายในขอบเขตที่ระบุเท่านั้น จะไม่มีการนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
 2. การจัดการข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการรวบรวมไว้นั้น จะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อจัดการบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นกฎหมายการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฏต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทางบริษัทจะทำการรักษา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทจะไม่ทำการส่งมอบให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้า แต่อาจมีกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการตัวแทน ในการดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัย
 4. ความถูกต้องและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน จะถูกรักษาโดยมาตรการการป้องกันที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการเข้าไปค้นหาข้อมูลโดยมิชอบ การปลอมแปลง การทำลาย หรือการรั่วไหลของข้อมูล
 5. การเปิดเผยและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  หากต้องการยืนยัน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะมีการดำเนินการบนกฏระเบียบที่กำหนดไว้ และพยายามปรับปรุงภายในบริษัทให้มีระบบที่พร้อม เพื่อสามารถตอบสนองต่อการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 6. การตอบสนองต่อการร้องเรียน และการขอคำปรึกษา
  หากมีเรื่องร้องเรียน หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทางเราจะทำการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 7. การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการรวมทั้งนโยบายการควบคุมข้อมูลส่วนตัว
  ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการการใช้งานและการควบคุมที่เหมาะสม

จัดทำ : 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550
ฉบับปรับปรุง : 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
บริษัท FREEPLUS Co.,Ltd. โดย นายสุดะ เคนทาโร่ ประธานบริษัท

หัวข้อเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

วัตถุประสงค์การนำไปใช้ (ได้รับเอกสารโดยตรงจากเจ้าตัว)

ทางบริษัทจะมีการนำข้อมูลส่วนตัวมาเพื่อใช้ในขอบเขตวัตถุประสงค์ด้านล่าง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุบข้อมูลส่วนตัว (กฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนตัว) นั้น ทางบริษัทได้ทำการยึดตามกฎหมายบทที่ 18 หัวข้อที่ 1 หรือ JIS Q 15001:2006

(ข้อมูลลูกค้า)

 1. ทางบริษัทจะมีการส่งหรือแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริษัทของบริษัท
 2. บริษัทจะการดำเนินการขาย หรือดำเนินธุริกิจในสินค้าและบริการของบริษัท
 3. การขอร้องเกี่ยวกับการทำแบบสอบถาม หรือการสำรวจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 4. การดูแลลูกค้า หรือการบำรุงสินค้า
 5. การทำสัญญาแก่คู่ค้า หรือลูกค้า
 6. การติดต่อสอบถามแก่คู่ค้า หรือลูกค้า
 7. การติดต่อสอบถามแก่ผู้ถือหุ้น
 8. การพัฒนาสินค้าของบริษัท
 9. การมอบหมายงานให้กับบริษัทอื่น (การพัฒนาระบบ, การดีไซน์, กิจการงานควบคุม และอื่นๆ)

(ข้อมูลไกด์)

 1. การติดต่อกับบริษัท
 2. การส่งต่อแก่โรงแรม, บริษัทรถบัส, ร้านอาหาร เป็นต้น
 3. การส่งต่อให้แก่บริษัททัวร์ท้องถิ่น
 4. การดำเนินงานการบัญชี

(ข้อมูลพนักงาน)

 1. การจัดการทรัพยากร
 2. การจ้างงาน
 3. การบริหารค่าจ้าง
 4. การจัดการสุขภาพ
 5. งานสังคมสงเคราะห์
 6. การจัดการความปลอดภัย
 7. การจัดการธุรกิจ

(ข้อมูลผู้สมัคร)

 1. การเลือกจ้าง
 2. การติดต่อกับผู้สมัคร

กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งอาจเกินขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งาน จะต้องมีการติดต่อผู้เจ้าตัว และได้รับอนุญาตก่อน จึงมีการดำเนินการ

วัตถุประสงค์การนำไปใช้ (นอกเหนือจากการได้รับโดยตรงจากเจ้าตัว)

(ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว)

 1. ใช้ในการส่งต่อให้แก่โรงแรม, รถบัส, ร้านอาหาร, ไกด์
 2. ใช้ในการขอวีซ่า

(ข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่ของโรงแรม, รถบัส, ร้านอาหาร ฯลฯ)

 1. ใช้ในการจอง, ติดต่อสอบถามข้อมูล

(ข้อมูลที่มีการประกาศในอินเตอร์เน็ต)

 1. ในการติดต่อสอบถาม

การส่งต่อข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทจะไม่ทำการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากกรณีด้านล่าง

 1. กรณีที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว
 2. กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 3. กรณีที่อาจเกี่ยวพันถึงชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และไม่สามารถรับความยินยอมจากเจ้าตัวได้ทันท่วงที
 4. กรณีที่มอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนตัว ในขอบเขตอันสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การนำไปใช้
 5. กรณีการรับช่วงต่อกิจการ โดยการรวมกันของบริษัท, การแตกบริษัท, การถ่ายโอนกิจการ หรืออื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวนั้น ทางบริษัทให้ความเคารพในสิทธิของลูกค้าทุกท่าน ฉะนั้นการเปิดเผย แก้ไข ลบหรือหยุดการใช้ข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนไว้ ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบกับเจ้าตัวก่อนดำเนินการ ในขอบเขตที่กระทำได้ เกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่างๆนั้น ทางบริษัทอาจให้มีการเขียนคำร้องส่งมาเป็นรายลักษณ์อังษร และในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้น ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินกร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำร้องนั้น สามารถติดต่อได้ที่ส่วนให้คำปรึกษาด้านข้อมูลส่วนตัว

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว หรือชื่อบริษัท

หากต้องการสอบถามเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง หรือรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อที่ส่วนให้คำปรึกษาด้านข้อมูลส่วนตัว

[Personal Information Helpline]
FREEPLUS Inc. CEO Kentaro Suda
Personal Information Protection Manager: Hidetomi Kanda
TEL:+81-6-
7638-6332
FAX:+81-6-7638-6335
E-mail:privacy@freeplus.co.jp